ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 2018

Έτοιμος ο νέος γραπτός διαγωνισμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το 2018 για την πρόσληψη μονίμων αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία.

Σημειώστε τα κρίσιμα δεδομένα:

 • Γραπτές εξετάσεις για την επιλογή του νέου προσωπικού
 • Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ,  ηλικίας έως 28 ετών
 • Οι άνδρες πρέπει να έχουν ανάστημα 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,60 μ.

 

Η επιλογή των διοριστέων θα προκύψει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης με την προσμέτρηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά είναι:

 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος

Ο τελικός πίνακας διοριστέων θα καταρτιστεί με την συνδρομή ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών.

Η διαδικασία προβλέπει:

 • Έκδοση προκήρυξης
 • Καθορισμός εξεταστέας ύλης
 • Χώροι διεξαγωγής των σταδίων επιλογής
 • Υποβολή ενστάσεων

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1974, τεύχος Β΄, θα επιλεγούν κυρίως:

 • Διοικητικοί
 • Εφοδιαστές (οικονομολόγοι)
 • Μετεωρολόγοι

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν τα συγκρατήσουν τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένα αντίγραφα)
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα κατά ειδικότητα τυπικά προσόντα (τα πτυχία είναι από τον αντίστοιχο διαγωνισμό του 2007 και φυσικά θα επικαιροποιηθούν με τη νέα προκήρυξη):
 • Εφοδιαστές
  Πτυχίο τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Ναυτιλιακών σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο βασικό πτυχίο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Διοικητικοί
  Πτυχίο τμημάτων Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο βασικό πτυχίο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μετεωρολόγοι
  Πτυχίο Μαθηματικού ή Φυσικού τμήματος ή Γεωπονικής Σχολής ή Γεωλογίας ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Περιβάλλοντος, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο βασικό πτυχίο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Τι περιλαμβάνουν τα ψυχοτεχνικά τεστ

 • Ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις
 • Αυτοπεριγραφή
 • Σχέδιο ανθρώπινης μορφής
 • Δοκιμασίες δεξιοτήτων και επαγγελματικής καταλληλότητας
 • Τεστ προσωπικότητας (γραπτές ερωτήσεις)

 

Αθλητικές δοκιμασίες

 • Δρόμος 100μ, με όριο τα 17 δευτερόλεπτα
 • Δρόμος 1000μ, με όριο τα 5 λεπτά
 • Άλμα σε ύψος με φορά, με όριο το 0,90μ.
 • Άλμα σε μήκος με φορά, με όριο τα 3 μέτρα.
 • Ρίψη σφαίρας (7,275χλγ.) με μέσο όρο ρίψης τα 4 μέτρα

 

Εξεταστέα ύλη γραπτών εξετάσεων

(1) Διοικητικοί

 • Έκθεση
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο

 

(2) Εφοδιαστές

 • Έκθεση
 • Γενική Λογιστική
 • Στατιστική
 • Μακροοικονομική θεωρία

 

(3) Μετεωρολόγοι

 • Έκθεση
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Μετεωρολογία

 

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί σύντομα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΑ, σε όλα τα Στρατολογικά Γραφεία και τις υπηρεσίες ενημέρωσης κοινού.