.

Διαγωνισμός 2013

Προκήρυξη 2013

Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωvισμoύ για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθνική Σχολή Δι­καστικών Λειτουργών

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

Κ ΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

Κ ΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 19ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 19ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 19ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 19ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΘ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΘ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ