Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων

Διαγωνισμός εν εξελίξει...

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη νέα εξαιρετικά χαμηλή οικονομική προσφορά μας.

Το πιο ανταγωνιστικό πακέτο της αγοράς...

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν το Σάββατο 18/10/2014 νέο τμήμα για τον επόμενο διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων (στόχος: Οκτώβριος 2015).
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Συμβολαιογράφος μπορεί να διοριστεί ο πτυχιούχος νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ο κάτοχος αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος έχει διατελέσει τουλάχιστον δύο έτη δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός ή άμισθος υποθηκοφύλακας και έχει την ελληνική ιθαγένεια.

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους χωρίς να έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό δεύτερο έτος και δεν εμποδίζονται από άλλα νόμιμα κωλύματα, μπορούν να συμμετάσχουν στον ετήσιο πανελλήνιο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτόν να διοριστούν συμβολαιογράφοι στις κενές υπάρχουσες θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21 του Ν. 2830/2000 και να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 23 του ίδιου νόμου όπως ισχύει σήμερα.

Οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, επαγγελματικής κατάρτισης και δεοντολογίας τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, τα οποία διοργανώνονται από τους οικείους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.

Πιο αναλυτικά: