.

Διαγωνισμός 2007 - Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2007

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

-  Υποστηρίζεται ότι τα κίνητρα μάθησης των μαθητών επηρεάζονται από την κοινωνικοπολιτισμική
κατάσταση της οικογένειας.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να να διατυπώσετε και να αιτιολογήσετε την άποψή σας για την παραπάνω θέση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

-  Η αξιοποίηση του λάθους συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία, ιδιαίτερα των μαθητών με χαμηλή
σχολική επίδοση.

Προτείνετε, με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τρόπους διδακτικής αξιοποίησης του λάθους σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

-  Γιώργος Σεφέρης, "Επί Ασπαλάθων ..."

Ερωτήσεις

α)Από πού αντλεί τη θεματική της ποίησής του ο Γ. Σεφέρης;

β)Πώς συνδέεται το ποίημα με τη χρονολογία που αναφέρεται στο τέλος του ποιήματος;

γ)"τ' όνομα του κίτρινου θάμνου

δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς".

Ποιοι συνειρμοί λειτουργούν με τους παραπάνω στίχους;

δ)1)Το υποκείμενο στα ρήματα: έδεσαν, έριξαν, έγδαραν, έσυραν, καταξέσκισαν, στους στίχους 16-18

είναι το "αυτοί"

2)Ο στίχος 20 είναι πλήρης δεκαπεντασύλλαβος.

3)Στον στίχο 21 χρησιμοποιούνται οι τύποι πλέρωνε και κρίματα από τη λαϊκή μορφή της γλώσσας.

Μπορείτε να συσχετίσετε τα στοιχεία αυτά με το γενικό μήνυμα του ποιήματος;

ε)Στον τελευταίο στίχο του ποιήματος υπάρχει η ακόλουθη επαναλαμβανόμενη δομή:

Ο Παμφύλιος Αριδαίος / ο πανάθλιος τύραννος.

Μπορείτε να τη συσχετίσετε προς το γενικό μήνυμα του ποιήματος;

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

-  Η μετάδοση αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων θεωρούνται από τους βασικούς στόχους της
προσχολικής αγωγής .

Με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, περιγράψτε πρακτικές που κατά την άποψή σας είναι αποτελεσματικές στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

-  Ο χώρος και ο χρόνος είναι έννοιες που μπορούν να προσεγγιστούν στο νηπιαγωγείο μέσα από
διαφορετικές γνωστικές περιοχές.

Περιγράψτε δραστηριότητες μέσα από γνωστικές περιοχές της δικής σας επιλογής που συμβάλουν στην ανάπτυξη των παραπάνω εννοιών.