.

Διαγωνισμός 2006 - Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2006

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

-  Η ύπαρξη μαθητών από διάφορες πολιτισμικές ομάδες στην τάξη αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο του ελληνικού σχολείου.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να τεκμηριώσετε πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να συμβάλει στην αντιστάθμιση των διαφορών και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων επίδοσης και συμπεριφοράς.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

-  Ένα σημαντικό μέσο προώθησης της διδακτικής διαδικασίας είναι ο έπαινος του δασκάλου προς το
μαθητή. Με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα αναφερθείτε σε τρόπους και τεχνικές αποτελεσματικότερης διδακτικής αξιοποίησής του.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Διονύσιος Σολωμός, "Λάμπρος"

Η ημέρα της Λαμπρής, απόσπασμα 21

Το εσπέρας της Λαμπρής, απόσπασμα 25

Ερωτήσεις

α)Ποια είναι τα πρότυπα που ακολουθεί ο Σολωμός για τη διαμόρφωση του ποιητικού του έργου;

β)Ο Λάμπρος είναι ένας τραγικός ήρωας. Περιπίπτει σε ύβρη. Πού φαίνεται αυτό από την όλη υπόθεση

και πώς εμφανίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός μέσα στο κείμενο; Αναπτύξτε τις θέσεις σας.

γ)Να επισημάνετε τη λειτουργία του φωτός (με ποια λεξικά ή υπερλεξικά σύνολα εκφράζεται) σε

σχέση προς τα δρώμενα στα αποσπάσματα 21 και 25.

δ)Υπάρχουν αντιθέσεις εικόνων στα δύο αποσπάσματα. Πώς λειτουργούν σε σχέση προς την όλη

υπόθεση του "Λάμπρου";

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

-  Σήμερα υποστηρίζεται διεθνώς η σημαντικότητα του ρόλου της πρώιμης παρέμβασης στην
αντιμετώπιση γνωστικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παιδιών.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να τεκμηριώσετε πώς μπορεί να επιτευχθεί η σφαιρική εκτίμηση του νηπίου στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου και της οικογένειας, προκειμένου να προληφθούν τέτοιου είδους προβλήματα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

-  Στο σύγχρονο νηπιαγωγείο τονίζεται η αξία του ατομικού φακέλου του παιδιού.

Με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα να αναφέρετε τρόπους αξιοποίησης του φακέλου στην εκπαιδευτική διαδικασία.