Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

Ένα βήμα πριν κλειδώσει το σχέδιο για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων βρίσκεται η κυβέρνηση, για την οποία θα λαμβάνονται υπ΄όψη τα εξής κριτήρια :

  • η τυπική εκπαίδευση (πτυχία κλπ)

  • η επιμόρφωση

  • η εμπειρία

  • η γνώση ξένων γλωσσών

  • λοιπές ικανότητες και δεξιότητες (π.χ.πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής)

  • η συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις το τεστ αξιολόγησης θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

  • θα είναι γραπτό, της μορφής απαντήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice) για τρεις τουλάχιστον ώρες.

  • θα περιλαμβάνει 80-100 ερωτήσεις

  • θα αποτελέσει το βασικό ποιοτικό κριτήριο στην τελική διαμόρφωση της εικόνας των εργαζόμενων στο δημόσιο

  • Η απόδοση στο Τεστ Αξιολόγησης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό, και την παραμονή του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή την έξοδό του σε εφεδρεία, διαθεσμότητα, προσυνταξιοδότηση, κλπ, με βάση τη δέσμευση της χώρας για μείωση του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 150.000 μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέα τμήματα προετοιμασίας για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων αμέσως μετά την έκδοση της προκήρυξης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρώτο δοκιμαστικό μάθημα.